HomeStudent ResourcesShotokan StancesKarate TermsDOJO Rules/UniformsLinks/ReferenceKarate ProudLocation/MapContact Us

DOJO KUN (Principles of the Karate School)

Japanese

Jinkaku kansei ni tsutomuru koto

Makoto no michi o mamoru koto

Doryoku no seishin o yashinau koto

Reigi o omonzuru koto

Keki no yu o imashimuru koto

English

Seek perfection of character

Be faithful

Endeavor

Respect others

Refrain from violent behavior

DOJO KUN AUDIO

iskflogotop.jpg
CLICK THE TIGER Audio courtesy of Hiro Okazaki


 

RANKS, BELTS COLORS, REQUIREMENTS

Belt Color
Rank
Kata Required
White
9th Kyu
-
Yellow
8th Kyu
Heian Shodan
Orange
7th Kyu
Heian Nidan
Green
6th Kyu
Heian Sandan
Purple 1
5th Kyu
Heian Yondan
Purple 2
4th Kyu
Heian Godan
Brown 1
3rd Kyu
Tekki Shodan
Brown 2
2nd Kyu
Bassai Dai/Jion
Brown 3
1st Kyu
Bassai Dai/Jion

HOW TO TIE A BELT

blackbelt.gif
CLICK THE BELT


 

JAPANESE COUNTING

asiancounting.jpg
CLICK ON THE CHART

PARENT GUIDE

karatekids.jpg
CLICK ON THE PICTURE

KYU EXAM EXPLANATION

gbtest.jpg
CLICK ON THE PICTURE

 

 


KATA 

 

KATA VIDEO

KATA DIAGRAMS

Heian Shodan

Heian Shodan

Heian Nidan

Heian Nidan

Heian Sandan

Heian Sandan

Heian Yandan

Heian Yandan

Heian Godan

Heian Godan

Tekki Shodan

Tekki Shodan

Bassai Dai

Bassai Dai

Kanku Dai

Kanku Dai

Empi

Empi

Jion

Jion